Logo
 

Zapytania ofertowe Norwegia

Zapytanie ofertowe nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2019

z dnia 08.07.2019 r.

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej związanej z analizą wymogów prawnych rynku norweskiego i przygotowaniem firmy Modular System do uzyskania certyfikatów i pozwoleń (m.in. wzory umowy współpracy, weryfikacja procedur, przygotowanie do akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży wyrobów) niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek docelowy  tj. Norwegia
w związku z realizacją projektu nr PMT/0814/5N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

 

 1. Wprowadzenie

 

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późń. zm.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku w związku z realizacją projektu
  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
  W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
  w stosunku do Zamawiającego

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 1. Nazwa Spółki:
Modular System Sp. z o.o.
Ul. Kostrogaj 8
09-400 Płock
NIP: 7123301642
 1. Opis projektu:

Przedmiotem ekspansji są innowacyjne, modułowe kontenery. Są to rozwiązania przestrzenne wolnostojące lub oferowane w zestawach, w układzie parterowym i piętrowym (do 5 kondygnacji). Znajdują one zastosowanie jako pomieszczenia: biurowe, magazynowe, medyczne, handlowe, sanitarne, socjalne, budynki sezonowe, portiernie i inne. Spółka posiada nowatorskie technologie oraz rozwiązania wykonawcze. Z modułów można w krótkim czasie zbudować np. nowoczesne domy modułowe, na które
w Norwegii jest obecnie spore zainteresowanie. Po złożeniu obiektu w Polsce można dokonać jego odbioru, po czym rozłożyć, przesłać i złożyć w dowolnym miejscu. Innowacyjne rozwiązania w zakresie statyki kontenera pozwalają tworzyć dowolne przestrzenie, innowacyjne zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia długoletnią, bezproblemową pracę, a zastosowanie różnych opcji izolacji dachu, ścian i podłogi pozwala spełnić różne wymogi w zależności od przeznaczenia danego obiektu. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci flatpack’a pozwala obniżyć koszty transportu. Na rynku norweskim wyroby Modular System mają szansę górować nad tradycyjnymi budowlanymi rozwiązaniami, oferując niższe ryzyko, wyższą jakość i krótszy czas od koncepcji do realizacji. Ponadto Spółka przyciągnie klientów z Norwegii nowoczesnym designem oraz samowystarczalnym energetycznie kontenerem z panelem fotowoltaicznym, o podwyższonej izolacyjności, z wzmocnionej konstrukcji.

 

III.          Przedmiot  zamówienia:

 

Zakup usługi doradczej związanej z analizą wymogów prawnych rynku norweskiego i przygotowaniem firmy Modular System do uzyskania certyfikatów i pozwoleń (m.in. wzory umowy współpracy, weryfikacja procedur, przygotowanie do akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży wyrobów) niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek docelowy  tj. Norwegia

 

W ramach usługi powstaną niezbędne dokumenty do wdrożenia opisanego produktu na rynek zagraniczny. Dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim i/lub norweskim. Usługa obejmować będzie realizację usług prawnych, które są niezbędne dla zagwarantowania prawidłowego zawiązywania umów współpracy z klientami i faktycznej sprzedaży produktów.

 

Dobra konstrukcja dokumentów, umów, regulaminów musi zapewnić:

– przejrzyste i zrozumiałe ujęcie przedmiotu umowy,

– określenie praw i obowiązków stron oraz zabezpieczać interesy stron (tak, by np. zbyt ogólne ujęcie przedmiotu umowy nie doprowadziło do odmiennych oczekiwań klientów i w skrajnych sytuacjach kwestii spornych w wymiarze międzynarodowym).

 

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów i materiałów znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje przygotowanie spersonalizowanych, (dla produktu i na wskazany rynek – Norwegia dokumentów administracyjno-prawnych, takich jak:

 

 1. Wzory umów:
 • wzór umowy (zlecenie) z partnerem/pośrednikiem,
 • wzór umowy afiliacyjnej z Klientem końcowym

 

Każdy z ww. wzorów Umowy musi być dostosowany do obecnie obowiązującego prawa  norweskiego, zawierający wszelkie (wysokie) standardy i treści dla współpracy międzynarodowej, przygotowana w języku angielskim. Każda z umów wymaga dostosowania do specyfiki produktu.

 

 1. regulaminy / procedury

Opracowanie wytycznych do przygotowania do certyfikacji niezbędnych do prowadzenia sprzedaży na rynku norweskim.

 

Każdy z ww. dokumentów musi być dostosowany do obecnie obowiązującego prawa norweskiego, zawierający wszelkie (wysokie) standardy i przepisy stosowane w Norwegii, przygotowane w języku angielskim. Każdy z dokumentów wymaga dostosowania do specyfiki produktu.

 

Do przygotowanych dokumentów będących przedmiotem usługi określonej w niniejszym zapytaniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość praw autorskich do wykorzystania dokumentów bez żadnych ograniczeń (w szczególności bez ograniczeń co do: czasu wykorzystania dokumentów i ich części, miejsca; modyfikacji dokumentów).

 

Dokumenty       wymagają       ich      przekazania        Zamawiającemu         w     formie papierowej lub elektronicznej.

 

 1. Formy upublicznienia zapytania ofertowego

 

Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Spółki tj. https://modularsystem.pl

V.           Planowany termin realizacji zamówienia:

Planowany  termin  realizacji  prac  usługi:   do 31.08.2019 (przez co rozumie się zakończenie usługi, potwierdzone protokołem odbioru, bez uwag.)

 

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

VI.             Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
 4. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu
o oświadczenie Oferenta stanowiące integralną część Formularza oferty – Załącznik nr 1.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

– Wykonawca nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.

– Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

– Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Złoży oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań.

 

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada niezbędną wiedzę
  i doświadczenie zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia. Aby wypełnić powyższy warunek Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające:

– znajomość rynku norweskiego i panujących na nim regulacji prawnych, potwierdzona min.
3-miesieczym pobytem w Królestwie Norwegii,

– znajomość j. angielskiego i j. norweskiego.

 

W celu spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane.

Niedołączenie wymaganych dokumentów lub dołączenie dokumentów niepotwierdzających spełnianie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 • Aktualne dokumenty rejestrowe firmy;
 • Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie;
 • Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
  w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca oświadcza, że nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.
 6. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 7. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym.

 

Ocena spełnienia ww. warunków i braku przesłanek do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu
o Oświadczenie Wykonawcy tj. zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ocena spełnienia ww. warunków formalnych udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metoda warunku granicznego: warunek graniczny: spełnia – nie spełnia. Oferta Oferenta niespełniającego warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu i / lub podlegającego wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

VII.   Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, a ponadto Oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści Zapytania Ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

 

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty
są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VIII.          Sposób składania ofert:

 • osobiście pod adres: Modular System Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 8, 09-400 Płock,
 • pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Modular System Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 8, 09-400 Płock, (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: blazejewska@modularsystem.pl (należy przesłać skany podpisanych dokumentów przez osobę uprawnioną)

 

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 12.07.2019 r do godz.9.00

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Anna Błażejewska, e-mail: anna.blazejewska@modularsystem.pl

 

IX.    Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.: Kryterium: Waga: Punkty:
       
1. Cena oferty brutto 100% 100
       
  RAZEM : 100% 100
       

 

Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium cena wynosi 100 punktów.

 

Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną ilość punktów zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

 

Wyżej wymienione kryteria w oparciu o informacje zamieszczone w ofercie oceni powołana Komisja Oceny Ofert złożona z przedstawicieli Zamawiającego. Komisja dokona oceny ofert w ciągu 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 • Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego lub w sposób jakim została złożona oferta.
 • Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych

 

 • Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans (dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów), Komisja Oceny Ofert przeprowadzi rozmowy negocjacyjne i w wyniku wewnętrznego głosowania podejmie decyzję.

 

 1. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznaje Komisja Oceny Ofert.

 

 1. Punkty przyznane za poszczególne kryteria oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości.

 

 • Uwagi:

 

 

 1. Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy, oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień do oferty w czasie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapytania o wyjaśnienia lub uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć wyjaśnienia lub uzupełnienia drogą elektroniczną na adres email: blazejewska@modularsystem.pl
  Brak wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów za pomocą strony internetowej: https://modularsystem.pl

 

 1. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania.
  O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Oferentów za pomocą strony internetowej: https://modularsystem.pl